قیرهای اصلاح شده
قیر اصلاح شده چیست؟

قیر در حالت معمول دارای خواص فیزیکی می باشد که این خواص فیزیکی، گاهاً تمامی انتظارات ما را برآورد نخواهند ساخت. مثلا رفتار قیر در دماهای پایین و یا بالا برای نوع انتضار ما چندان مناسب نیست.

به همین خاطر بایستی با افزودن یک تعداد مواد دیگر بنام اصلاح کنندها، این خواص را بهبود بخشید. در حال حاضر در دانشگاههای سراسر جهان تحقیقات گسترده ای در حال انجام است تا افزودنی با تاثیر مناسب و نیز هزینه ی پایین برای اینکار بیابند. تعدادی از محققان با استفاده از نانوکلی ها (خاک رس نانو) به نتایجی دست یافته اند. از مواد دیگر که در اصلاح قیر استفاده می شود APP ها و SBS ها هستند که تاثیر اینها در بهبود کیفیت قیر ثابت شده و دهه هاست از این دسته مواد در بهبود خواص قیر، مخصوصاً در صنعت عایق استفاده شده است.پیرشدگی قیر
مفهوم پیر شدگی قیر چیست و چه تاثیری بر کیفیت قیر دارد؟