پیرشدگی قیر
مفهوم پیر شدگی قیر چیست و چه تاثیری بر کیفیت قیر دارد؟

از آنجا که قیر از مولکولهای آلی تشکیل شده است، با اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهد. این واکنش اکسیداسیون نام دارد و باعث می شود که ساختار و وضعیت مولکول قیر تغییر کند. اکسیداسیون باعث می شود تا حالت شکنندگی قیر بیشتر شود که به آن سخت شدگی در اثر پیری یا اکسیداسیون قیر می گویند. سخت شدگی اکسیداسیون به کندی در قیر اتفاق می افتد، اگر چه این پدیده در مناطق با آب و هوای گرمتر سریع تر است. به دلیل پیرشدگی قیر، روسازی های قدیمی مستعد ترک خوردگی هستند. تراکم ناکافی روسازی باعث تسریع سخت شدگی می گردد. دراین حالت، حجم بالایی از حفره های به هم پیوسته بوجود می آید که باعث نفوذ بیشتر آب و هوا به داخل روسازی و افزایش سخت شدگی اکسیداسیون می شود. مقدار قابل توجهی از سخت شدگی در اثر اکسیداسیون قبل از پخش و تراکم مخلوط آسفالتی اتفاق می افتد. در زمان اختلاط مخلوط آسفالتی، قیر به مصالح سنگی داغ اضافه شده و مخلوط برای مدتی در این دمای بالا باقی می ماند. به دلیل اینکه قیر به صورت قشر نازمک روی مصالح سنگی را می پوشاند، اکسیداسیون سریع تر اتفاق می افتد.

بر گرفته از کتاب "آزمایش ها و مشخصات درجه عملکردی قیر" 

تألیف:  نادر محمودی نیا  ،  فریبا کریمیان خسروشاهی ، الهام قربانی کنی

انواع قیرهای راهسازی بر اساس درجه نفوذ
کدام قیر برای مصارف شما مناسب تر است؟برای رسیدن به جواب سوالهای خود، از طریق سایت اقدام کنید